ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ P.A.M.E.

Τίτλος (Ελληνικά) Αριστοποίηση διαχειριστικής αποτελεσματικότητας της καλλιέργειας Σπαραγγιού δια της ακριβικής προσέγγισης

Τίτλος (Αγγλικά) Precision farming methodology for optimizing Asparagus cultivation Management Efficiency

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας ‘Γεωργίας Μειωμένων εισροών’ εφαρμοζόμενης στη διαχείριση καλλιέργειας σπαραγγιού. Η εν λόγω μεθοδολογία στηριζόμενη σε σύστημα πληροφοριών και δεδομένων τηλεμετρικής τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθεί προς ορθολογικότερη διαχείριση του αρδευτικού νερού και την αποτελεσματικότερη χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Ειδικότερα θα επιδιωχθούν οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι: 1) Ακριβής προσδιορισμός τόσο του χρόνου εφαρμογής της άρδευσης όσο και της άριστης ποσότητας αρδευτικής δόσης με την χρήση τηλεμετρικής τεχνολογίας 2) Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας χρήσης του αρδευτικού νερού και ταυτόχρονη βελτίωση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων του παραγόμενου προϊόντος. 3) Ανάπτυξη πολυπαραγοντικού λειτουργικού μοντέλου πρόβλεψης της επικινδυνότητας ασθενειών του σπαραγγιού με βάση μικροκλιματικά δεδομένα 4) Αξιολόγηση προγράμματος φυτοπροστασίας που θα βασίζεται στον προσδιορισμό δεικτών επικινδυνότητας για τις κυριότερες ασθένειες. 5) Αξιολόγηση και περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων καθώς και των περιορισμών χρησιμοποίησης της νέας μεθοδολογίας Τελικός σκοπός του ερευνητικού έργου είναι να πραγματοποιηθεί αξιολογική υπέρβαση της συμβατικής καλλιεργητικής τεχνικής υιοθετώντας μια νέα μεθοδολογία υψηλής προστιθέμενης αξίας λόγω της ακριβικής διαχείρισης του αρδευτικού νερού και των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, της βελτίωσης της ποιότητας παραγομένων προϊόντων και της συνεπακόλουθης προστασίας του περιβάλλοντος.

Σεμιναριο- παρουσίαση του έργου Τ1ΕΔΚ-03556