ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΙWIBEST

Τίτλος (Ελληνικά) Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν

Τίτλος (Αγγλικά) Innovative cultivation practices in kiwi culture for the production of high quality product

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το ελληνικό ακτινίδιο χαίρει μεγάλης αποδοχής στις διεθνείς αγορές (εξάγεται σε πάνω από 50 χώρες) με αρκετές οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών να δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό. Την τελευταία δεκαετία επιζητείται τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο η παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία, βιταμίνες και φυτικές ίνες. Ο διεθνής ανταγωνισμός βασίζεται κυρίως στην ποιότητα των προϊόντων καθώς είναι αυτή που καθορίζει την τελική τιμή και διάθεση. Ωστόσο, η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων επηρεάζεται εκτός από τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές και από περιβαλλοντικούς, βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αλλαγή του κλίματος, η οποία στη Μεσογειακή λεκάνη εκφράζεται με υψηλές θερμοκρασίες μεγάλης διάρκειας και συχνότητας σε συνδυασμό με έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο ανάπτυξης και την ωρίμανση των καρπών του ακτινιδίου (>35οC) προκαλεί πολλαπλές καταπονήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές λειτουργίες του φυτού να αναστέλλονται και να υποβαθμίζεται η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Η εφαρμογή καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών για μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των υψηλών θερμοκρασιών και της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας αποτελεί την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη άμεση λύση. Η χρήση σκευασμάτων με διαφορετικές ιδιότητες και τρόπο δράσης αποτελεί τεχνολογία αιχμής, με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων των καταπονήσεων.

Για το παραπάνω σκοπό θα εφαρμοστούν σκευάσματα με αντανακλαστική ικανότητα, οσμωρυθμιστικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η κάλυψη με δίχτυα επίσης στοχεύει στην προστασία των φυτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος. Η κατάλληλη επιλογή τύπου και χρωματισμού διχτυού είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς επηρεάζει τη φωτοσυνθετική ικανότητα και επιδρά στο μικροκλίμα. Ιδιαιτέρως για την καλλιέργεια του ακτινιδίου, σπανίζουν οι εργασίες που μελετούν την εξωγενή εφαρμογή σκευασμάτων, τη χρήση διχτυών σκίασης και την επίδραση που ασκούν τα παραπάνω στο σύνολο των ποιοτικών χαρακτηριστικών και του ύψους της παραγωγής . Η θρέψη των φυτών επηρεάζει άμεσα τόσο το ύψος της παραγωγής όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την επίδραση στοιχείων που δεν κατατάσσονται στα απαραίτητα, όπως το πυρίτιο. Το πυρίτιο μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί σε καλλιέργειες κηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας με θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την ανταπόκριση σε καταπονήσεις. Οι εργασίες που αφορούν την επίδραση του πυριτίου σε δενδροκομικά είδη είναι περιορισμένες με εξαίρεση τα εσπεριδοειδή, όπου η εφαρμογή του αύξησε το μεγέθος του καρπού, την απόδοση, τη συγκέντρωση των σακχάρων και την αντιοξειδωτική ικανότητα. Η εδαφοκάλυψη επηρεάζει τόσο τις εδαφικές ιδιότητες όσο και την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής και την ανάπτυξη των φυτών. Από έρευνες που έχουν γίνει διαπιστώνεται ότι η εδαφοκάλυψη (είτε με οργανικό είτε με ανόργανο υλικό) οδηγεί σε:

  • Υψηλότερη παραγωγή και βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος
  • Πρωίμηση της παραγωγής
  • Μείωση της εξάτμισης του νερού από το έδαφος
  • Παρεμπόδιση φυτρώματος ζιζανίων
  • Μείωση απόπλυσης λιπασμάτων
  • Μείωση του πληθυσμού εντόμων που συμπληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο στο έδαφος. Παράλληλα όταν χρησιμοποιούνται ανακλαστικά πλαστικά στην επιφάνεια του εδάφους μπορεί να:
  • Βελτιωθεί η κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας και να αυξηθεί η ποσότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην κόμη των δένδρων
  • Αυξηθεί η φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φύλλων. Επομένως, με την υλοποίηση της παρούσας πρότασης επιδιώκεται η υιοθέτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του φορέα υλοποίησης του έργου αυξάνοντας το μερίδιό του στην παγκόσμια αγορά ακτινιδίου.
Παρουσίαση-ΑΣ-Νεάπολης-vS1