Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου: EUAppleandKiwi – 101136544, «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης φρούτων (μήλα και ακτινίδια) στην Ινδονησία, το Ισραήλ και την Ινδία».

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου» ή «ΑΣ Νεάπολης», με έδρα τη Νεάπολη Αγρινίου, ΤΚ 30100, Ελλάδα, ως συντονιστής και πληρεξούσιος της Ένωσης μεταξύ του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου», και της “Union of Polish Fruit and Vegetables Distributors “FRUIT UNION”.
2. Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Πρότασης: «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης φρούτων (μήλα και ακτινίδια) στην Ινδονησία, το Ισραήλ και την Ινδία», στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Προϋπολογισμός Έργου: 2.898.723,60 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Ινδονησία, Ισραήλ και Ινδία
5. Δικαίωμα συμμετοχής: έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
6. Οι υποψήφιοι: μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
8. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες
9. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού: διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου, στον Πλάτανο Καλυβίων, Αγρίνιο, ΤΚ 30100, τηλ +30
26410 39490 και από το email: gogo.adamou@alfafruits.com με Υπεύθυνο Επικοινωνίας την κα. Αδάμου Γεωργία, από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα
απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις μικρής κλίμακας στους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίες θα κοινοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής των Προσφορών.
10. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου, στον Πλάτανο Καλυβίων, Αγρίνιο, ΤΚ 30100, Ελλάδα, τηλ. +30 26410 39490, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 στις 12:30
μμ (μεσημέρι, ώρα Ελλάδος). Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα.
11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, στις 12:30 μμ (μεσημέρι, ώρα Ελλάδος) στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου.
12. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
14. Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Το τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα, και οι προσφορές κατατίθενται αποκλειστικά στα Αγγλικά.
15. Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου “ΑΣ Νεάπολης”,

Ιωάννης Θ. Κουτσουπιάς