Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του έργου «EUAppleandKiwi – 101136544, «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης φρούτων (μήλα και ακτινίδια) στην Ινδονησία, το Ισραήλ και την Ινδία»

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου» ή «ΑΣ Νεάπολης», με έδρα τη Νεάπολη Αγρινίου, ΤΚ 30100, Ελλάδα, ως συντονιστής και πληρεξούσιος της Ένωσης μεταξύ του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου», και της Union of Polish Fruit and Vegetables Distributors “FRUIT UNION”. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Αδάμου Γεωργία, email: gogo.adamou@alfafruits.com.
 2. Αντικείμενο: Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης φρούτων (μήλα και ακτινίδια) στην Ινδονησία, το Ισραήλ και την Ινδία» που κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 3. Προϋπολογισμός Έργου: 000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες υλοποίησης των ενεργειών.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου.
 6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.
 8. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου, στον Πλάτανο Καλυβίων, Αγρίνιο, ΤΚ 30100, τηλ +30 26410 39490 και από το email: gogo.adamou@alfafruits.com με Υπεύθυνη Επικοινωνίας την κα. Αδάμου Γεωργία, από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή ηλεκτρονική αλληλογραφία – e-mail, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση, το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 9. Οι προσφορές υποβάλλονται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη: κα. Αδάμου Γεωργία, μέχρι τις 26/04/2024 στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος).
 10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 26/04/2024 και ώρα 12:30 (ώρα Ελλάδος) στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου.
 11. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 12. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 13. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου “ΑΣ Νεάπολης”,

 

Ιωάννης Θ. Κουτσουπιάς